“Zo kan ik het ook”

U heeft in de vorige lessen gezien dat een schilderij aan kracht wint als u het toonwaardecontrast versterkt door minder nuances aan te brengen. Schilderen in slechts drie tonen is bijna een garantie om uw werk te doen slagen. Als u zich in een beperkt toonpatroon kunt uitdrukken, heeft u de belangrijkste sleutel in handen om goed te leren schilderen. Dus niet wat u voor zich ziet, wat er IS, maar wat er zou MOETEN zijn is de basis voor een goede compositie. Voeg gelijke toonwaarden samen en vermijd te veel donkere accenten in het licht en te veel lichte in de schaduw. Versnipper details niet over het werk, maar beperk ze tot in en om het aandachtspunt. (daarover later meer)

dit onderwerp bevat veel afzonderlijke DINGEN……….

Rowland Hilder was een meester in zo’n beperkt toonpalet. De foto toont een onoverzichtelijk, chaotisch tafereel met een overdaad aan toonwaarden. Versimpelen dus. Het vereist enig denkwerk om hier een krachtig schilderij van te maken. De uitwerking laat zien dat veel is gewijzigd, maar vooral dat de toonwaarden tot een geheel zijn gesmeed.
Hierbij heeft de schilder de werkelijkheid een beetje naar z’n hand gezet door tonen geforceerd met elkaar te laten versmelten om tot een eenheid te komen. Een goed schilderij is immers belangrijker dan een juiste gelijkenis. Wanneer vormen in elkaar overlopen door toonwaarden met elkaar te verbinden vergroten we het abstracte totaalbeeld. Hierdoor wordt het schilderij sterker en ontstijgt het het “mooie plaatje”. Bestudeer dit voorbeeld grondig en maak zelf ook eens een paar van dit soort schetsen in toon.

…..die hier tot grote (toon)VORMEN zijn samengevoegd

Je leert alleen maar door het veel te doen. Iemand die alleen maar kookboeken leest wordt ook nooit een goeie kok. De aquareltechniek is niet zo moeilijk. Hij wordt door verkeerde docenten moeilijk gemáákt. Een goed docent leert het u op een regenachtige dag, zodat u daarna niet meer ontmoedigd zucht “dat leer ik nooit” maar door een vereenvoudigde, simpele aanpak doet uitroepen “zó kan ik het óók”. In mijn 4-daagse workshops vanaf 2 juli en 23 juli zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Info: keesvanaalst.nl

(volgende les: KLEUR)

 

Istanbul

Ik heb deze betrekkelijk eenvoudige foto gekozen om te laten zien hoe je met toonwaarden kunt omgaan en ze zo nodig kunt manipuleren. De schetsen heb ik gemaakt met een 4B potlood met een stompe punt om pietluttig gedetailleer te voorkomen.

Teken eerst de grote omtrekvorm en de oever. Vervolgens heb ik in het “donkere”voorbeeld wat lichte “verrijkingsvormen”getekend waarbij ik niet zozeer op de werkelijkheid heb gelet maar wel op een aangenaam licht patroon dat van links naar rechts over her het beeld loopt. Daarna heb ik met verticale arceringen het donkere silhouet van de stad aangegeven en met lichtere arceringen lucht en water. U ziet dat ik me tot drie toonwaarden heb beperkt: de lichtste om lichtval op gebouwen te suggereren en wat levendigheid in een anders donker, saai silhouet te brengen. Let er ook op dat ik de donkere toon van de brug heb laten opgaan in de totaliteit van het onderwerp (in het tweede voorbeeld heb ik hem het woord gegeven). Tenslotte merk ik op dat de minaretten en de suggestie van toegevoegde boot als verbindende elementen tussen hoofdmotief en lucht resp. water dienen. De voorstelling zou anders te veel uit drie losstaande vormen bestaan: lucht, hoofdmotief en water.


In het tweede voorbeeld is hetzelfde motief vertaald in een achtergrond in halftoon, lichte tonen voor lucht en water, terwijl de focus hier op de gesuggereerde brug is gericht die dan ook het grootste tooncontrast krijgt. Ook hier zijn als verbindende elementen een paar verticalen aangebracht, niet omdat het zo leuk staat maar omdat het onderwerp daarom vraagt(de scheiding tussen brug en water zou anders te hard worden). Als we nu zo’n voorbeeld aan de hand van de schetsen in aquarellen uitwerken, kun je daar” je vingers bij aflikken, om de woorden van Rutte te gebruiken. Maar zover zijn we nog lang niet. U zult nog veel meer over toonwaarden moeten weten om verdienstelijk werk te kunnen maken, niet één keertje per ongeluk, maar keer op keer, omdat u de basiskennis in uw vingers heeft. 

Tot de volgende keer,
Kees

Istanbul English

I have chosen this fairly simple photograph to show you how to deal with tonal values and manipulate them if necessary. I did the sketches using a 4B pencil with a blunt tip to prevent meticulous detailing.


First, draw the large contour shape and the shoreline. Next, I drew some light “enrichment shapes” in the “dark” example, in which I did not focus on reality so much as on creating a pleasing light pattern across the image from left to right. After that I indicated the dark silhouette of the city using vertical shading, and the sky and water using lighter shading. You can see that I limited myself to three tonal values: the lightest value to suggest light hitting the buildings and to add liveliness to an otherwise dark, dull silhouette. Also note that the dark value of the bridge has been absorbed into the whole of the subject (in the second example, the bridge gets center stage). Finally I want to point out that the minarets and the added suggestion of a boat serve as connecting elements between the main subject and the sky and water respectively. The three elements making up the image – sky, middle ground, and water – would be too separate otherwise.


In the second example, the same composition is translated into a background in middle value, light value for sky and water, while the suggestion of the bridge is the focal point here, which gets the maximum value contrast. A few vertical connecting elements have been added here too, not because it looks nice, but because the subject demands it (the dividing line between bridge and water would otherwise be too harsh). Now, to develop such an example in watercolors based on these sketches is simply delicious. But we are not nearly there yet. You will have to know a lot more about tonal values to produce decent work, not just once by accident, but again and again, because you have mastered the basics.
Kees.


Enhanced by Zemanta